Kód a název oboru: 75-41-M/01 Sociální činnost – sociální vychovatelství
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední odborné vzdělání s maturitou
Délka a forma vzdělávání: 4 roky, denní forma vzdělávání

Profil absolventa:
Absolvent studijního oboru je po úspěšném vykonání maturitní zkoušky připraven zabezpečovat samostatně nebo v týmu osobní sociální péči klientům, organizovat a zajišťovat sociální služby a sociální pomoc v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb. Obor Sociální činnost připravuje zejména pro tyto úkoly osobní asistence, domácí a ústavní péče:

  • zabezpečování nezbytné péče o klienty s cílem zachovat a podpořit co nejdéle jejich soběstačnost a sebeúctu (udržování životosprávy, osobní hygieny, fyzických, psychických aj. schopností a potřeb)
  • zabezpečování styku klientů s institucemi a úřady
  • vyřizování nezbytné administrativní agendy s klienty
  • udržování duševní svěžesti klienta s využitím principů duševní hygieny
  • podpora klientů v jejich osobních zájmech a koníčcích
  • podpora klientů v udržení a obnovení kontaktu se sociálním prostředím (telefonování, dopisování, návštěvy apod.) a zapojování jejich rodinných příslušníků
  • provádění, pod vedením odborníka, jednoduchých rehabilitačních úkonů (polohování, dechová cvičení, zacvičování ap. a pracovní terapie)
  • podpora realizace potřeb postižených dětí a jejich rodin a usnadnění jejich autonomie
  • příprava a provádění denního programu s klienty (postiženými, starými a nemocnými)
  • spolupráce s odborníky různých profesí (soc. pracovníky, lékaři, zdravotní sestrou, speciálními pedagogy atp.), pracovníky sociálního zařízení, orgány péče o děti, příp. o staré občany, organizacemi pro postižené, svépomocnými organizacemi