Přijímací řízení do školního roku 2019/2020

do 1. ročníku oborů vzdělávání v denní formě

Praktická sestra     53-41-M/03

Sociální činnost      75-41-M/01 (dle ŠVP Sociální činnost - sociální vychovatelství)


Všeobecná ustanovení:

Přihlášku ke vzdělávání musí škola obdržet do 1. března 2019. Její doruční není povinností ZŠ, ale každého uchazeče, resp. jeho zákonného zástupce.

Vyžadujeme potvrzení lékaře o zdravotní způsobilosti ke studiu a výkonu povolání (nechat potvrdit na přihlášce ke vzdělávání).


Kritéria pro 1. kolo přijímacího řízení:

Ředitel střední školy, jejíž činnost vykonává Střední odborná škola sociální a zdravotnická - Evangelická akademie, dále jen "škola", stanovil podle § 60 odst. (2) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (dále jen "školský zákon") v platném znění následující kritéria přijímacího řízení:


Uchazeči budou přijímáni na základě:

1. Výsledků jednotné zkoušky

Centrálně zadávaný a vyhodnocovaný test z Českého jazyka a literatury   max. 50 bodů

Centrálně zadávaný a vyhodnocovaný test z Matematiky                        max. 50 bodů

Uchazeči se započítává lepší výsledek.


Uchazečům, kteří získali předchozí vzdělání ve škole mimo Českou republiku, se při přijímacím řízení ke vzdělávání na střední škole na žádost promíjí zkouška z Českého jazyka. Znalost českého jazyka, která je nezbytná pro vzdělávání v daném oboru vzdělávání, škola u těchto uchazečů ověří rozhovorem, na základě kterého může uchazeč získat max. 50 bodů.


2. Prospěchu z anglického jazyka (ANJ) z druhého pololetí předposledního ročníku základní školy (zpravidla 8. třídy ZŠ), kde žák plní povinnou školní docházku, a z prvního pololetí posledního ročníku základní školy, kde žák plní povinnou školní docházku (pravidla 9. třída ZŠ).     max. 50 bodů

Bodové hodnocení prospěchu z anglického jazyka

-za každou známku uchazeč obdrží následující počet bodů:

Výborný = 25 bodů, Chvalitebný = 12 bodů, Dobrý = 8 bodů, Dostatečný = 4 body, Nedostatečný = 0 bodů


3. Další skutečností, které osvědčují vhodné schopnosti, vědomosti a zájmy uchazeče:

Za 1. - 5. místo v soutěžích či olympiádách z Matematiky, Fyziky, Českého jazyka, Anglického jazyka, Dějepisu, Zeměpisu, Chemie za poslední dva školní roky, za práci v kroužku humanitního zaměření alespoň jeden rok, za alespoň 20 hodin dobrovolnické práce humanitního charakteru a za hrdinský čin při záchraně života.

Za alespoň jednu z uvedených skutečností uchazeč obdrží 15 bodů. Maximální počet bodu je 15. Doklad osvědčující výše uvedené skutečnosti uchazeč předloží společně s přihláškou, nejpozději 15. dubna 2019. Na později dodané doklady nebude brán zřetel. 


Uchazeč je ohodnocen podle součtu bodů dosažených v kritériích, které jsou uvedeny v 1. - 3. odstavci. Maximální počet bodů může být 165. Podmínkou pro přijetí ke vzdělávání je dosažení minimálního počtu bodů do oborů:

  • Praktická sestra   15 bodů
  • Sociální činnost    15 bodů

Uchazeči budou přijímáni na základě pořadí podle dosaženého počtu bodů. V případě rovnosti bude rozhodovat součet bodů z testu z Českého jazyka a literatury a z prospěchu z Anglického jazyka.


Do 1. ročníku školního roku 2019/2020 bude přijato do oborů vzdělávání:

  • Praktická sestra   53-41-M/03    30 uchazečů s nejvyšším počtem bodů.
  • Sociální činnost    75-41-M/01    23 uchazečů s nejvyšším počtem bodů.


Termíny písemných testů jednotné zkoušky, které proběhnou ve škole:

  • 1. termín 12. dubna 2019
  • 2. termín 15. dubna 2019


Ředitel školy rozhodne o přijetí či nepřijetí uchazeče do dvou pracovních dnů po zpřístupnění hodnocení uchazeče Centrem pro zjišťování výsledků vzdělávání (jednotné zkoušky). 

Přijímací zkoušky vyhlášené ředitelem školy se nekonají.


Další dokumenty ke stažení:

Rozhodnutí o 2. kole PŘ

Kritéria PŘ - Praktická sestra - 2. kolo

Kritéria PŘ - Sociální činnost - 2. kolo

Výsledky PŘ - Praktická sestra - 1. kolo

Výsledky PŘ - Sociální činnost - 1. kolo

Tiskopis přihlášky